homemail

Elektrické zariadenia


- Zabezpečuje odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických zariadení
- Vyhradených technických zariadení a bleskozvodov v zmysle vyhlášky č.508/2009 Z.z

www.kozakhp.sk