homemail

Technik PO

V zmysle Vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z.z.

Spracovanie dokumentácie ochrany pred požiarmi:
- Požiarny štatút.
- Požiarne poplachové smernice.
- Požiarny evakuačný plán.
- Požiarny poriadok.
- Školenie zamestnancov, vedúcich zamestnancov a odbornú prípravu
- protipožiarnych hliadok.
- Preventívne protipožiarne prehliadky.